ДОГОВІР ОРЕНДИ №____________________

 

м. Луцьк                                                                                                   «___» __________ 2019 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», в особі директора Собуцької Катерини Миколаївни, що діє на підставі Статуту в подальшому по тексту «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

 

__   ______________________________________________________________________________, в подальшому по тексту «ОРЕНДАР», паспорт серія_____№____________виданий__________________________________________________________________________________________, з другої сторони, разом при спільному згадуванні – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний Договір оренди (надалі за текстом – «Договір») про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах визначених цим договором Орендодавець передає Орендарю в користування за плату на встановлений цим Договором строк обладнання, яке належить на праві власності Орендодавцю (надалі – «Майно»), а саме:

Найменування Заставна вартість, грн. Серійний номер
1

1.2. Орендодавець засвідчує те, що Майно, яке є предметом цього Договору не є предметом судового спору, застави, а також не обтяжене іншими зобов’язаннями, прав щодо нього у третіх осіб, як в межах України так і за її межами немає. Орендодавець гарантує, що Майно в податковій заставі не перебуває.

  1. На момент підписання Сторонами даного Договору Майно знаходиться у стані, який є повністю придатним для використання за цільовим призначенням у п.1.4. даного Договору.
  2. Цільове призначення та мета оренди: використання ________________________________________.
  3. Для забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором в день його підписання, Орендар вносить на рахунок Орендодавця заставу у розмірі, визначеному в п.1.1 Договору. Після повернення Майна Орендодавцю, якщо його стан відповідатиме стану Майна на момент його передачі Орендарю, Орендодавець повертає Орендарю попередньо внесену останнім суму застави.
 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
 1. Орендар отримує в строкове платне користування Майно з моменту підписання сторонами цього Договору. Майно вважається отриманим Орендарем в момент підписання ним цього Договору.
 2. Передача Майна в користування Орендарю не передбачає передачі Орендарю права власності на нього. Власником Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним упродовж строку оренди.
 3. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю в момент його припинення.
 1. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 1. Плата за користування переданим в оренду Майном становить ____________________________ грн. з ПДВ за кожен день/місяць (необхідне підкреслити) користування цим Майном.
 2. Орендодавець залишає за собою право перегляду орендної плати по даному Договору. За наявності волевиявлення Орендодавця вираженого у письмовій формі, Сторони зобов’язуються переглянути розмір оплати з дня/місяця (необхідне підкреслити) наступного за тим, в якому подано повідомлення Орендодавця про перегляд розміру оплати Орендарю. У разі досягнення Сторонами взаємної згоди щодо зміни плати за користування Майном ними підписується відповідна угода про внесення змін до даного Договору протягом 1 (одного) календарного дня з дати її отримання Орендарем. Якщо Орендарем не підписана угода про внесення змін до даного Договору у строк визначений Сторонами, Орендодавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку та вимагати повернення Майна. 
 3. Орендар здійснює оплату за користування орендованим Майном у національній валюті України – гривні, у готівковій/безготівковій формі (необхідне підкреслити), шляхом внесення Орендодавцю грошових коштів в день повернення Майна, але, у разі оренди Майна, що триває більше 1 (одного) календарного місяця, не пізніше останнього числа місяця в якому здійснювалось користування Майном.
 4.  У разі неповернення Орендарем майна до закінчення строку оренди, орендна плата нараховується за кожен наступний день у розмірі 200% від денної вартості оренди, яка діяла протягом строку, передбаченого п.4.1. цього Договору.
 1. СТРОК ОРЕНДИ
 1. Строк оренди: з моменту підписання Сторонами цього Договору до «____» ____________ 2019 року включно.
 2. Строк оренди за даним Договором може бути змінений за взаємною згодою Сторін.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 

 • ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

 

  1. у випадку погіршення стану Майна по закінченню цього Договору вимагати від Орендаря приведення Майна в належний стан або грошову компенсацію;
  2. контролювати наявність, стан та напрями використання Майна;
  3. виступати з ініціативою щодо внесення змін та доповнень до цього Договору або його розірвання у випадках, передбачених даним Договором;
  4. в односторонньому порядку відмовитися від даного договору (розірвати договір), попередивши про це Орендаря у письмовій формі за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання договору;
  5. інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

 • ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

 

   1. передати Орендареві Майно у стані придатному для використання його за цільовим призначенням та у строк, передбачений п. 2.1. цього Договору;
   2. попередити Орендаря про властивості та недоліки Майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна Орендаря або інших осіб або призвести до пошкодження самого Майна під час користування ним;
   3. не втручатися в діяльність Орендаря.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 

 • ОРЕНДАР МАЄ ПРАВО:

 

 1. безперешкодно користуватись Майном на умовах, визначених даним Договором виключно за призначенням, передбаченим п.1.4  даного Договору;
 2. в односторонньому порядку відмовитися від даного договору (розірвати договір) попередивши про це Орендодавця у письмовій формі за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання договору після повернення отриманого за даним договором в оренду Майна в термін до трьох календарних днів до відповідної дати розірвання договору;
 3. інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

 • ОРЕНДАР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

 

 1. використовувати Майно згідно мети оренди, що вказана у п.1.4. даного Договору;
 2. не передавати Майно в користування (суборенду) іншим фізичним чи юридичним особам без письмової згоди на те Орендодавця;
 3. без перешкод допускати представників Орендодавця для перевірки цільового використання Майна;
 4. підтримувати належний технічний стан Майна переданого в користування та у разі необхідності проводити його ремонт за власний рахунок;
 5. своєчасно вносити плату за користування Майном;
 6. своєчасно та в повному обсязі внести на рахунок Орендодавця заставу у розмірі, передбаченому п.1.1 цього Договору;
 7. відшкодовувати шкоду, завдану третій особі, у зв’язку з використанням Майна;
 8. відшкодувати збитки у зв’язку з втратою або пошкодженням Майна, якщо така втрата або пошкодження сталися з вини Орендаря;
 9. у разі припинення або дострокового розірвання договору повернути Майно Орендодавця у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцю збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна за рахунок коштів (їх частини), внесених Орендарем як застава.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Під час строку оренди ризик випадкової загибелі чи пошкодження Майна несе Орендар.

7.3. У випадку використання Майна не у відповідності до мети оренди, Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю штраф в розмірі 200% від суми орендної плати, встановленої п.3.1 Договору за кожний встановлений факт такого використання.

7.4. Шкода, завдана третім особам у зв’язку з користуванням Майна, відшкодовується Орендарем на загальних підставах. Орендодавець не несе жодної відповідальності за шкоду спричинену Орендарем третім особам у зв’язку з користуванням Орендарем Майна згідно даного Договору.

7.5. За несвоєчасну сплату орендної плати, Орендар зобов’язаний на письмову вимогу Орендодавця сплатити Орендодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період заборгованості, від несплаченої суми за кожен день прострочення.

7.6. За несвоєчасне повернення Майна Орендодавцю, Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю неустойку в

розмірі подвійної орендної плати за весь час прострочення повернення Майна Орендодавцю. Сплата неустойки не звільняє Орендаря від сплати орендної плати за період фактичного користування Майна.

7.7. У всіх випадках порушення Орендарем будь-яких своїх зобов’язань, які випливають із Договору, збитки відшкодовуються у повній сумі понад штрафні санкції.

7.8. Сплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань.

7.9. Сторона не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 1. ДІЯ, РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до «____» ____________ 2019 року включно. Якщо на дату закінчення строку дії цього Договору які-небудь з зобов’язань Сторін не виконані, вони залишаються чинними до їх повного виконання.
 2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи будь-якої із Сторін на підставі письмового повідомлення протилежної Сторони у строки та за умов, узгоджених Сторонами у даному Договорі. Отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору є правовою підставою та взаємним виявом волі обох Сторін про розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним після перебігу встановленого даним Договором терміну повідомлення про розірвання з моменту отримання вказаного повідомлення іншою Стороною Договору.
 4. Дія цього Договору припиняється у випадках:
 1. спливу строку, на який він укладений;
 2. загибелі Майна;
 3. розірвання Договору на підставах, передбачених умовами даного Договору або положеннями діючого законодавства України.

8.5. Звернення стягнення на Майно та/або перехід права власності на Майно до іншої особи не припиняє дії даного Договору.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. З дати набрання чинності цим Договором всі попередні усні та письмові домовленості Сторін щодо всіх істотних умов Договору втрачають свою чинність.
 2. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору або будь-яких угод, пов’язаних з цим Договором, не будуть дійсними до тих пір. доки вони не будуть складені в письмовій формі та належним чином підписані Сторонами, а також завірені печатками Сторін.
 3. У вирішенні питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 4. На момент укладання даного Договору Сторони здійснюють податковий облік за загальною системою оподаткування.
 5. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, а саме: один примірник Договору знаходиться у Орендодавця, а другий – у Орендаря.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ та БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                                                                  ОРЕНДАР:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«СПЕКТР МЕДІА ГРУПА»

43000, Волинська обл., м. Луцьк,

Вул. Рівненська, 85/37

Код ЄДРПОУ 41684952

р/р _____________________________________________________

МФО _________________

ІПН 416849503188

Директор  ________________________________Собуцька К.М.

м.п.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________ __________________________ /___________________ /

м.п.

FAQ

Did you know that the FAQs form part of the licenses?
Read on for more details.

Support

Still have a burning question?
Have a chat with our friendly support staff.